POZNAJMY SIĘ
O NAS
OFERTA
PROJEKTY
KAMIENICA
SPOTKAŃ
KONTAKT
KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą szerzyć sztukę i kulturę oraz
docierać z nią do każdej grupy społecznej. Naszym celem jest
między innymi: działalność na rzecz rozwoju twórczości
artystycznej - profesjonalnej i nieprofesjonalnej - kształtowanie
wrażliwości artystycznej i upowszechnianie sztuki, działalność
sprzyjająca rozwojowi powiatu radomskiego i miasta Radom.
Chcemy podtrzymywać tradycje narodowe oraz pielęgnować
rozwój świadomości narodowej. Jako społeczność zrzeszająca
chcemy też działać na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
wspomagać rozwój i działalność gospodarczą lokalnych wspólnot i przedsiębiorstw społecznych. Ekologia i ochrona środowiska
również są dla nas bardzo ważne. Jako Kamienica Spotkań
pragniemy stworzyć miejsce stałego, aktywnego ośrodka działań
artystycznych. Oferujemy także unikalną na rynku Radomskim
usługę redakcji do wynajęcia tj. outsourcingu wydawniczego na
który składa się napisanie tekstów, redakcja, usługi graficzne,
sprzedaż reklam, druk i dystrybucja.
STATUT FUNDACJI RADOMSKIE
fundacja@radomskie.art
@KamienicaSpotkań
STATUT
FUNDACJI RADOMSKIE

Tekst jednolity z dnia 07.01.2021
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
ROZDZIAŁ IV WŁADZE FUNDACJI


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
1. Fundacja, zwana w dalszej części Fundacją, działa pod nazwą: Fundacja Radomskie.
2. Fundacja ustanowiona przez Fundatora:
Pawła Romualda Komosa, aktem notarialnym sporządzonym dnia 15.06.2020r. w Kancelarii
Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Sienkiewicza 2, przed notariuszem Jakubem Dziwańskim,
repertorium A Numer 2966/2020, działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z
obowiązującym prawem.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 2.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. W celu realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność statutową
nieodpłatną, odpłatną i działalność gospodarczą.
3. Zakres działalności gospodarczej określa niniejszy statut. Zmiana zakresu działalności
gospodarczej wymaga zmiany statutu.
4. Prowadzona działalność nieodpłatna to działalność statutowa, za którą Fundacja nie
pobiera wynagrodzenia.
5. Prowadzona działalność odpłatna to działalność statutowa, za którą Fundacja pobiera
wynagrodzenie oraz przychody ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub
świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku
publicznego.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych. Zakres działalności statutowej odpłatnej nie może się pokrywać z
zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych
Fundacji.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest Radom.
2. Fundacja może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami.
3. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność samodzielnie bądź
we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 4.
Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§ 5.
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słownograficznego.
2. Prawo do posługiwanie się nazwą Fundacji lub wyróżniającego ją znaku graficznego
lub słownograficznego przysługuje wyłącznie Fundacji oraz osobom, które uzyskały na
to zgodę Zarządu Fundacji.
3. Fundacja może używać pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez
Zarząd Fundacji przy zachowaniu zgodności ze wzorami zatwierdzonymi przez
właściwe organy administracji państwowej.
4. Fundacja ma prawo do wykorzystania wizerunku audiowizualnego członków Władz
Fundacji w celach marketingowych Fundacji.
§ 6.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji lub realizującym jej cele statutowe.
2. W ramach swojej działalności Fundacja może ustanawiać i przyznawać certyfikaty.
ROZDZIAŁ II
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 7.
1. Celem statutowym Fundacji jest:
a) działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, profesjonalnej i nieprofesjonalnej
b) wymiana doświadczeń i współpraca ze organizacjami o podobnym profilu,
działającymi w kraju i za granicą,
c) kreatywne kształtowanie wrażliwości artystycznej i upowszechnianie sztuki
d) działalność edukacyjna w zakresie historii regionu
e) upowszechnianie wiedzy na temat postaci związanych z miejscem, w którym znajduje
się siedziba Fundacji
f) działanie sprzyjające rozwojowi powiatu radomskiego, a w szczególności rozwoju
kultury
g) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
h) działalność w zakresie wychowania,
i) propagowanie idei turystycznej i aktywnego stylu życia,
j) wskazanie alternatywnego sposobu spędzania czasu i popularyzacja twórczych
postaw w społeczeństwie.
k) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
ł) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
l) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
m) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej;
n) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
o) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;
p) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
r) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
s) tworzenie przestrzeni do działań twórczych i rozwój artystyczny ludzi w różnym
wieku, także seniorów oraz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją
(w tym przedstawicieli innych mniejszości, uchodźców oraz innych grup),
t) udowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi i edukacji, także tej alternatywnej oraz
edukacji przez sztukę
u) stworzenie aktywnego, stałego ośrodka działań artystycznych
w) Współpraca z organami władzy administracji publicznej, samorządem lokalnym,
organizacjami społecznymi, środowiskami opiniotwórczymi, instytucjami
gospodarczymi, kulturalnymi, jednostaki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innymi
organizacjami istniejącymi na terenie działania stowarzyszenia.
2. Realizację wyznaczonych celów Fundacja opiera na pracy wykonywanej przez
wolontariuszy oraz pracowników, zleceniobiorców i usługobiorców Fundacji.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.
§ 8.
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, wystaw, plenerów, koncertów,
konkursów, warsztatów, konferencji, pokazów, widowisk historycznych
b) Tworzenie galerii i pracowni plastycznych
c) Organizowanie, wspieranie, promowanie i finansowanie działalności mającej na celu
wsparcie osób w wieku senioralnym
d) Wspieranie, finansowanie i dofinansowywanie edukacji dzieci i młodzieży
e) Upowszechnianie i promowanie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
oświatowych znaczeń nauki, kultury, sztuki i sportu
f) Działalność na rzecz rozwoju i pogłębiania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży
jako alternatywy dla patologii i uzależnień
g) Podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami kulturalnymi,
artystycznymi oraz z wszelkimi osobami o podobnych celach i działaniach
h) Prowadzenie działań artystycznych w formie filmu, fotografii, nagrań, wydawnictw
i) Działalność wydawnicza, dokumentująca i promująca dokonania twórców i Fundacji
j) Pozyskiwanie środków na w/w działania poprzez współpracę z samorządami,
instytucjami publicznymi oraz lokalnym biznesem
k) Organizacja imprez charytatywnych oraz kulturalno-oświatowych, sportowych
i służących poprawie kondycji fizycznej
l) Wspieranie finansowe dzieci ubogich i szczególnie uzdolnionych
m) Organizowanie wyjazdów, obozów i wycieczek dla dzieci i młodzieży
n) Organizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu kultury i sztuki
o) Organizowanie biesiad, festynów, kursów (w tym kursów języków obcych),
p) Udostępnienie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia instytucjom i osobom
realizującym analogiczne cele do celów Fundacji.
q) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia
r) współpracę z twórcami w dziedzinie muzyki, teatru, tańca, literatury, plastyki, filmu;
s) wsparcie twórców w zakresie promocji, managementu, działalności wydawniczej i
produkcji wytwórczej
t) popularyzację muzyki, zwłaszcza związanej z dziedzictwem kultury, w tym
prowadzenie warsztatów, audycji muzycznych, spotkań z muzykami tradycyjnymi –
tworzenie okazji do bezpośredniej transmisji tradycji muzycznej, wokalnej i
tanecznej
u) prowadzenie szkół artystycznych oraz innego typu placówek edukacyjnych i
artystycznych
v) c) zorganizowanie i prowadzenie ośrodka działań artystycznych wraz z
pomieszczeniami przeznaczonymi na wszelkie działania artystyczne związane z
celami stowarzyszenia
w) działalność koncertową i wystawianie spektakli teatralnych
x) prowadzenie poradnictwa, szkoleń i seminariów tworzenie grup wsparcia,
udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i terapeutycznej osobom
potrzebującym.
§ 9.
1. W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
74.20.Z Działalność fotograficzna
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

3. W przypadku gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest
koncesja lub zezwolenie, Fundacja będzie mogła prowadzić tę działalność po uzyskaniu
danej koncesji lub zezwolenia.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 złotych
(słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę
1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych, zero groszy).
3. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
§ 11.
Majątek Fundacji pochodzić może w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów od osób i podmiotów krajowych i zagranicznych,
2. dotacji i subwencji oraz grantów, pochodzących od osób i podmiotów krajowych
i zagranicznych,
3. dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
6. przychodów z odpłatnej działalności statutowej.
§ 12.
1. Majątek pochodzący z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów może być
użyty na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów jeżeli wola taka była przez nich wyrażana.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI


§ 13.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem.
§ 14.
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób (Prezesa i Wiceprezesa) powoływanych do
pełnienia funkcji na czas nieoznaczony.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Stanowisko Prezesa
Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu może zostać powierzone Fundatorowi.
3. W miarę potrzeby Zarząd Fundacji może powierzyć członkom Zarządu pełnienie
określonych funkcji.
4. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały przyjąć Regulamin Zarządu określający
szczegółowo organizację i tryb działania Zarządu. Regulamin taki musi pozostawać
w zgodzie z regulacjami niniejszego statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
§ 15.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, w tym zmianie celów Fundacji,
c. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
d. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zawieszeniu i zaprzestaniu działalności
gospodarczej
e. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji,
f. uchwalanie regulaminów,
g. zarządzanie majątkiem Fundacji,
h. ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
i. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
j. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej
cele,
k. ustanawianie i przyznawanie certyfikatów w ramach działalności Fundacji,
l. powoływanie i określanie zasad funkcjonowania ciał doradczych, eksperckich,
opiniujących, honorowych oraz innych wspierających działalność Fundacji,
m. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
n. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej
inicjatywy albo na pisemny wniosek Wiceprezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu jeżeli
wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę na piśmie lub drogą elektroniczną,
przesyłając swoją zgodę na adres poczty elektronicznej Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu zawiadamia wszystkich członków Zarządu o terminie posiedzenia
Zarządu i jego porządku co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach , w głosowaniu jawnym, w
formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równości głosów
decydujący głos ma Prezes Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
9. Z posiedzenia Zarządu Fundacji prowadzący posiedzenie, bądź wyznaczony przez
niego protokolant, sporządza protokół obejmujący treści uchwał i wyniki głosowań.
Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
10. Wszelkie zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio
osoba do której są kierowane wyraziła na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienia powinno być wysłane.
11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 16.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach o charakterze majątkowym, z
zastrzeżeniem ust. 2, 3, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 złotych (słownie: dziesięciu
tysięcy złotych zero groszy) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo Prezes Fundacji.
3. W sprawach o charakterze niemajątkowym Fundację może reprezentować każdy
członek Zarządu działający samodzielnie.
4. Oświadczenia woli w sprawach związanych z zatrudnieniem Prezesa Zarządu składa
Wiceprezes Zarządu.
§ 17.
1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania
z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, Minister właściwy ds.
kultury i dziedzictwa narodowego..
§ 18.
1. Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Fundacji odpowiada rokowi kalendarzowemu.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji sporządza Zarząd do
końca marca roku następnego po roku objętym sprawozdaniem.
§ 19.
1. Zmian w statucie Fundacji, w tym zmian celu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, na
wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany celu Fundacji podejmowane są
jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.
§ 20.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa
lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji jednomyślnie w obecności wszystkich członków
Zarządu Fundacji.
§ 21.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu Fundacji jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu
Fundacji.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji
o zbliżonych celach.
RADOMSKIE
PES? YES!
O NAS
OFERTA
PROJEKTY
KAMIENICA
SPOTKAŃ
KONTAKT
CO OFERUJEMY?
Pracujemy na wielu maszynach i wciąż uczymy się obsługi nowych. Dzięki temu możemy poszerzać ofertę naszych warsztatów i spotkań. Maszyny są też dostępne dla Was i Waszych pomysłów. Szyjemy, piszemy, drukujemy, odbijamy, wyświetlamy.
NASZ SPRZĘT
fundacja@radomskie.art
@KamienicaSpotkań
SPRZĘT BIUROWY
HAFCIARKA
MASZYNY DO SZYCIA
PLOTER
SITODRUK
RADOMSKIE
PES? YES!
O NAS
OFERTA
PROJEKTY
KAMIENICA
SPOTKAŃ
KONTAKT
PROJEKTY
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
fundacja@radomskie.art
@KamienicaSpotkań
RA(DOM) TWÓRCÓW
RA(DOM) WYMIANY
RA(DOM) TWÓRCÓW
RA(DOM) WYMIANY
DLA SENIORA
DLA SENIORA
WAKACJE W REDAKCJI
WAKACJE W REDAKCJI
RADOMSKIE
PES? YES!
O NAS
OFERTA
PROJEKTY
KAMIENICA
SPOTKAŃ
KONTAKT
KAMIENICA SPOTKAŃ
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
fundacja@radomskie.art
@KamienicaSpotkań
WYDARZENIA KAMIENICY
WYSTAWY
WARSZTATY
RADOMSKIE
PES? YES!
O NAS
OFERTA
PROJEKTY
KAMIENICA
SPOTKAŃ
KONTAKT
KONTAKT
stacjonarnie:
ul. Traugutta 40
Radom, 26-600
email: fundacja@radomskie.art
facebook: @KamienicaSpotkań
instagram: @kamienicaspotkan
RADOMSKIE
PES? YES!
@KamienicaSpotkań
O NAS
OFERTA
PROJEKTY
KAMIENICA
SPOTKAŃ
KONTAKT
SZTUKA I KULTURA
Chcemy działać na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, profesjonalnej i nieprofesjonalnej. Naszym celem jest kreatywne kształtowanie wrażliwości artystycznej i upowszechnianie sztuki. Mamy na uwadze także podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
SPOŁECZNOŚĆ
W Fundacji Radomskie chcemy aby każdy czuł się jak u siebie. Tworzymy społeczność ludzi z każdego przedziału wiekowego i o różnych zainteresowaniach. Budujemy środowisko sprzyjające rozwojowi i edukacji, także tej alternatywnej oraz edukacji przez sztukę.
NOWE POMYSŁY
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i działania. Chętnie włączymy się w aktywności mające na celu szerzenie kultury i sztuki, działania ekologiczne czy czynności sprzyjające budowaniu społeczności. Zapraszamy do kontaktu!
REDAKCJA DO WYNAJĘCIA
W ramach naszej działalności oferujemy również unikalną na lokalnym rynku usługę “redakcji do wynajęcia” tj. outsourcingu wydawniczego. Copywriting, redagowanie tekstów, fotografia, druk, publikacje.
KAMIENICA SPOTKAŃ
Przestrzeń kulturalna tworzona przez Fundacje Radomskie w starej radomskiej kamienicy na ulicy Traugutta 40. Chcemy działać na rzecz twórczości artystycznej i kulturalnej w naszym mieście oraz integrować osoby z każdej grupy wiekowej. Organizujemy warsztaty, wystawy, spotkania.
fundacja@radomskie.art
@KamienicaSpotkań